RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE OCHRONY SEZAM-SYSTEM SP. Z O. O.

Szanowni Państwo,

przetwarzanie danych osobowych nie jest naszym głównym celem, ale przy okazji naszej biznesowej działalności przetwarzamy jednak dane osobowe różnych kategorii podmiotów, będących osobami fizycznymi. Mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach działalności Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. pragniemy działać zgodnie z prawem, dlatego informujemy Państwa o podstawach, celu, okresie przechowywania Państwa danych osobowych a także prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą Spółkę danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), przy ul. Wilczak 16.

Dane kontaktowe właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych; email: rodo@sezambiuro.pl, lub pisemnie na adres: Biuro Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o., ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Dane Inspektora Ochrony Danych: Sebastian Nowak, można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres jak wyżej rodo@sezambiuro.pl

Przysługuje Państwu prawo żądania od Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw należy na adres rodo@sezambiuro.pl przesłać odpowiednie żądanie. Zastrzegamy sobie prawo realizacji wymienionych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości. Mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie będą profilowane. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów:

KLIENCI, KONTRAHENCI, PODWYKONAWCY, DOSTAWCY,
BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i lit. c RODO w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy
  • wypełnienia obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Dane są przechowywane przez okres zgodny z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych jako okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim dane zostały zebrane. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane przekazane nam przez Państwa pracodawcę w celu sprawowania nadzoru nad obiektem, osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w szczególności: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, stanowisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, do nawiązania i zachowania relacji biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych. Konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy i współpracy z Państwem.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces działalności Spółki, naszym podwykonawcom/usługodawcom oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

OSOBY WCHODZĄCE / WJEŻDŻAJĄCE NA TEREN Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o.

 1. Teren Spółki i część terenu wokół Spółki jest objęty środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu. Dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, identyfikacji, zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Nagrania z monitoringu są zazwyczaj przechowywane co najmniej 14 dni chyba, że są konieczne do zbadania jakiegoś zdarzenia albo, stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, wówczas okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane związane z kontrolą dostępu są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały nam udostępnione przez Państwa Pracodawców / Zleceniodawców, w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, dane z dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (PESEL lub nr dokumentu tożsamości) nr. rejestracyjny i marka pojazdu. Podanie danych jest niezbędne do wejścia na teren Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub współpracujące z Biurem Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. w zakresie realizacji określonego w pkt 1. celu.

KANDYDACI DO PRACY

 1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe, w zakresie wymienionym w art 22 Kodeksu Pracy (w szczególności imię nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg zatrudnienia) są przetwarzane w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu monitoringu procesów zatrudnienia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Okres przechowywania danych trwa do momentu ustania w/w interesu, lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Nie wymagamy podawania danych osobowych, wykraczających poza zakres określony w art. 22 Kodeksu Pracy. Jeżeli w przekazanych/przesłanych dokumentach aplikacyjnych zamieścisz adres e-mail, telefon, zdjęcie czy informacje o zainteresowaniach, hobby, referencjach, dodatkowych umiejętnościach itp. będzie to dla nas oznaczało, że wyraziłeś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celach rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dla celów dowodowych prosimy jednak o zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Biuro Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu trwających rekrutacji do czasu spełnienia celu, w jakim te dane zostały zebrane. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji oraz na inne stanowiska, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 2 lata od daty dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o.
 5. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, przesyłając na adres rodo@sezambiuro.pl oświadczenie o cofnięciu zgody. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 Kodeksu Pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Biura Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o. oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

INNE OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z Biurem Ochrony SEZAM-System Sp. z o. o.

 1. W przypadku kierowania przez Panią/Pana do nas korespondencji (e-mailowej, pocztowej) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu udzielenia informacji, odpowiedzi na Państwa prośbę lub zapytanie a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa. Mają Państwo kontrolę nad danymi, które nam przekazują w treści korespondencji. W przypadku przekazania nam danych osobowych, będzie to dla nas oznaczało wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie danych w określonych przez Państwa celach.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Spółki oraz podmioty wspomagające w jej biznesowej działalności, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.